6.10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α/Α

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ (ΑΒ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ.
Εφαρμογή του ΚΩΔΙΚΑ, Βοήθεια για την Σύννομη Εφαρμογή του,Σφραγίδες, Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια, Αποδείξεις, (Μπλόκ κλπ)Ταμιακή Μηχανή, Μηχανογράφηση, Φορολογικός Μηχανισμός,Εγκατάσταση, Ιδιόκτητη - Μισθωμένη, Ενοίκιο, ΑΦΜ. Ιδιοκτήτη.

2

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΜΗΜΕΡΩΣΗ του ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ.
Ελεγχος Παραστατικών Εσόδων, Αγορών, Δαπανών & ΑΦΜ.

 

3

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ.
Στα μέσα ή στο Τέλος του Επόμενου Μήνα

 

4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
Κάθε Μήνα ή και έκτακτα όταν μας ζητηθεί Εκτυπώνουμε, Πρόχειρο ΦΠΑ Περιόδου και Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Ενημέρωση με αυτά του Επαγγελματία, (δεν τα λέμε μεταξύ μας).

 

5

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ.
Απογραφή Νέου Εργαζόμενου (Ταυτότητα, ΑΦΜ, Αριθμός ΙΚΑ), Για Αλλοδαπούς - (Διαβατήριο, Αδεια Παραμονής και Εργασίας) Εκδοση Μισθοδοσίας κατά Μήνα, Καταχώρηση Λογιστικού Αρθρου, Αποστολή ΑΠΔ, Ενημέρωση Επαγγελματία, Καταβολή Εισφορών, Ελεγχος Συμφωνίας Μισθοδοσίας και καταχωρήσεων στα Βιβλία, Αρχειοθέτηση Δικαιολογητικών στο Φάκελο της Επιχείρησης.

 

6

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ & ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
Αυτοκίνητα, Τιμολόγια & Αδειες Κυκλοφορίας, Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλισμός, Τιμολόγια, Βεβαιώσεις Οικόπεδα, Τοπογραφικό, Συμβόλαιο Απόκτησης, Κτίρια, Αδεια Οικοδομής,  Κάτοψη, Πίνακας ΕΚΚΟ, καταστάσεις ΙΚΑ, Τιμολόγια Δαπανών κατά Εργασία, Βεβαίωση Αποπεράτωσης

 

7

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Ανοιγμα Ηκεκτρονικού Αρχείου Ειδών με Στήλες όπως:
(Α/Α, Περιγραφή, Ομάδα, Κατηγορία, Συντελεστής ΦΠΑ, Μονάδα Μέτρησης, Ποσότητα και Αξία), Χωριστά Απογραφή Κεντρικού και Υποκαταστήματος, Ελεγχος και Επεξεργασία των Δεδομένων:
Αποθεμάτα Αρχής και Αποθεμάτα Τέλους για κάθε Χρήση.

 

8

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ.
Φόρος Εργολάβων, Δημοτικός Φόρος 2%, ΕΛΓΑ, ΕΛΟΓ ΚΛΠ.
Ενημερώνουμε τις Καταστάσεις Ελέγχου Εργασιών με τα παραπάνω.

 

9

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (Ε1, Ε2, Ε3 & Ε9),ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟ - ΦΥΣΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, (Αυτοκίνητα, Σκάφη, Οικόπεδα,  Κτίρια), ΜΗΤΡΩΟ, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Συμμετοχές σε Εταιρείες).

 

10

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.Ατομικά Στοιχεία Ταυτότητας και ΑΦΜ, Επίσης Στοιχεία της Σύζυγου, Διευθύνσεις, Καταστήματος & Κατοικίας, με τον ΤAΧΥΚΩΔ, Τηλέφωνα, Σταθερά, Κινητά, SITE και E-MAIL, Ετοιμη Επιστολή, Εξουσιοδότηση, Υπεύθυνη Δήλωση, στο Φάκελο Επιχείρησης και στο ΤΑΧSYSTEM, Ψηφιοποίηση Ορισμένων Στοιχείων,

 

11

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.
Βελτίωση Επικοινωνίας με τον Φορολογούμενο, Για προβλήματα απευθυνόμαστε στον υπεύθυνο Τμήματος, Συντάσσουμε Πίνακες με Οδηγίες και Εντυπα - Υποδείγματα Εργασιών, Ωράριο Λειτουργίας, (από 8,30 πμ - μέχρι 5,00 μμ) Κρινόμαστε για όλα τα παραπάνω, (Συμβάσεις ΒΛ & Λογ.)