6.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΩΝ -    ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ

1

ΑΝΟΙΓΜΑ    ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ – ΚΛΑΣΣΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

2

ΕΚΤΥΠΩΣΗ    ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Α,Β,Γ,Δ, ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

3

ΣΧΕΔΙΟ    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

4

ΕΛΕΓΧΟΣ    ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ &  ΑΘΕΩΡΗΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ    ΤΟΥ

 

5

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

 

6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  &  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

 

6.1    Πίνακας Μεταβολής Αποθεμάτων Λογαρ : 20,21,22,23,24,25

 

 

6.2    Απογραφή Αποθεμάτων Λογαριασμών : 20,21,22,23,24,25

 

 

6.3.    Απογραφή Πελατών, Προμηθευτών (από Εμπορική Διαχ/ση)

 

 

6.4.    Απογραφή Επιταγών (Εισπρακέες – Πληρωτέες)

 

7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝONΩΝ

 

8

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

 

9

ΣΥΝΤΑΞΗ    ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

10

ΕΛΕΓΧΟΣ    – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΠΑ.

 

11

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

12

ΑΝΟΙΓΜΑ    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 80 ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΩΝ 2, 6 & 7

 

13

ΣΥΝΤΑΞΗ    - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΟΥ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

14

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ    ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

 

15

ΜΕΤΑΦΟΡΑ    ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

 

16

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ    ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

 

17

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ    ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ  (ΓΙΑ Φ.Δ.)

 

18

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

19

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

 

20

ΒΕΒΑΙΩΣΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

21

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ    ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ – ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

22

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,    ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

 

 

22.1.    ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

22.2.    ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

22.3.    ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 12Ου     (Βητα Φάση)

 

 

22.4.    ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

23

ΗΛ / ΚΟ    ΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ & ΕΤΟΣ

 

24

ΕΚΤΥΠΩΣΗ    ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

 

24.1.    ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ,

 

 

24.2.    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΠΥΟ

 

 

24.3.    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

 

 

24.4.    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ & ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 

25

ΣΥΝΤΑΞΗ    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

 

 

25.1.    ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ε5, Φ10, Φ12)

 

 

25.2.    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ Ε2

 

 

25.3    ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΕΝΤΥΠΟ Ε9

 

 

25.4.    ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - (    ΕΤΑΚ )

 

26

ΑΤΟΜΙΚΕΣ    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – (ΕΝΤΥΠΑ Ε1, Ε2, Ε9)